Home » ACARA » JADWAL KAJIAN KITAB DI HARI TARWIYAH DAN ARAFAH
JADWAL KAJIAN KITAB DI HARI TARWIYAH DAN ARAFAH

JADWAL KAJIAN KITAB DI HARI TARWIYAH DAN ARAFAH

Jadwal Kajian kitab Tanggal 08-09 Dzul Hijjah 1437 H.

 

1. Ad-Dhiya’u Al-Lami’, Karya Habib Uman Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz. (Lr. H. M. Abrori Sholeh)

2. Al-Qur’an Al-Karim Min Hayati As-Shohabah, Karya Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi¬†(Lr. H. M. Abrori Sholeh)

3. Qom’u As-Syahwah, Karya Sayyid Alawi Assegaf¬† (Lr. Ach. Zainal Abidin)

4. Tuhaftu An-Nadzirin, karya Assayyidah Ummu Ibrohim (Lr. H. Anwar Thohir)

5. Riyadhu Al-Badi’ah, Karya Syaikh Muhammad Hasbullah (Ust. Habibullah)

6. Matnu Al-Ajurumiyah, Karya Syaikh Muhammad As-Shonhaji (Ust. Badri Zubairi)

7. Tathbiq Al-Ibadah (Seksi. Pendidikan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*